بازاریابی: تعاریف و مفاهیم بازاریابی از نگاه توبی بلومبرگ

بازاریابی: تعاریف و مفاهیم بازاریابی از نگاه توبی بلومبرگ

توبی بلومبرگ،‌به عنوان یکی از پیشگامان تئوریسین های اقتصاد بازاریابی دانش بازاریابی را اینگونه تعریف می نماید

تعریف بازاریابی از نگاه توبی بلومبرگ

پروفسور فیلیپ کاتلر دانش و هنبر بازاریابی را تأمین نیازهای مشتریان و سودآوری معرفی کرده است. از نظر من این تعریف مفهومی فراتر دارد و صرفاً به معنی افزایش قابلیت‌های محصول نیست. متخصصین بازاریابی می بایست نسبت به تجربه ۳۶۰ درجه استفاده مشتری از محصول مسئولیت‌پذیری داشته باشند

error: Content is protected !!
X