بازاریابی: تعریف و مفهوم تحقیقات بازار

بازاریابی: تعریف و مفهوم تحقیقات بازار

تحقیقات بازار یاMarket Research رکن اصلی بازاریابی است که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آن انجام می‌گیرد تحقیقات بازار یا Market Research  رکن اصلی بازاریابی است که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آن انجام می‌گیرد  . تحقیقات بازار جمع آوری داده، ثبت و تحلیل سیستماتیک و هدفمند داده به منظور رفع مشکلات بازاریابی، محصولات و خدمات است که با استفاده از روش های آماری فعالیت های مرتبط با کسب و کار را ارزیابی می کند. تحقیقات بازار نقش موثری در کسب سهم بازار فروش و درک نقاط ضعف کسب و کار خواهد داشت. هدف از تحقیق بازاراشراف بر شرایط موجود و شناسایی خواسته های مصرف کنندگان و بررسی اقدامات رقبا می باشد. جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل آن ها، توضیح روشن و شفافی را در ارتباط با علت موفقیت و یا شکست در کسب و کارها ارائه می دهد.

ضرورت انجام تحقیقات بازار چیست؟

هدف از هر کسب و کاری، سودآوری و رسیدن به مشتری بالفعل است. بدیهی است که بدون انجام تحقیقات بازار نمی توان درک صحیحی از مشتری و نیاز بازار داشت. جمع آوری داده هایی در زمینه میزان تقاضا در یک بازار و کم و کیف آن و همچنین ارزیابی میزان فروش مهم ترین مواردی است که تحقیقات بازار به دنبال انجام آن است.
در یک طرح بازاریابی(Marketing Plan) موفق باید بتوان بازار را به بخش هایی مشخص تقسیم کرد که در آن ها مشتریانی با نیازها و تمایلات یکسان وجود دارند که این امر در تخصیص بهینه زمان و منابع تاثیر بسیاری خواهد گذاشت. اطلاعات به دست امده از تحقیقات بازاربرای ارائه محصول و یا خدمت جدیدی که مورد نیاز مشتری است می تواند راهنمای ارزشمندی باشد. این تحقیقات می تواند با پیشنهاد تغییر در محصول فعلی، از ضرر و زیان بیشتر نیز پیشگیری کند.


-کاهش ریسک فعالیت: تحقیقات بازار قبل از شروع فعالیت در منطقه ای خاص، اطلاعات خوبی از بازار، مشاغل مرتبط و بازار محصول را ارائه کرده و در تصمیم گیری برای آینده یک کسب و کار موثر است. به این ترتیب تحقیقات بازار می تواند از ریسک و خطر پذیری در کسب و کار بکاهد. چنانچه با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و بررسی یک بخش اقتصادی، بازار مصرف را اشباع شده دیدید می توانید قبل از هر گونه  خسارت مالی، تصمیم خود را عوض کرده و بخش دیگری را برای این منظور در نظر بگیرید.
همچنین با تحقیقات بازار مشکلات احتمالی در روند فعالیت را می توان از قبل شناسایی کرد. شاید در ابتدا مشکلی در فعالیت اقتصادی دیده نشود ولی در طی فرایند ایجاد کسب وکار نمود پیدا می کنند. که می توان آنها را از قبل پیش بینی کرد.
-پیش بینی و ارزیابی پیشرفت: تحقیق بازار می تواند روند پیشرفت را پیش بینی کند و چنانچه تحقیقات مستمر سالیانه داشته باشید قادر به ارزیابی پیشرفت در طی زمان بوده و نمودار پیشرفت کسب و کار را در بازه زمانی مشاهده می کنید. چند در صد از مشتریان زن و یا مرد بوده اند؟ مشتریان در چه گروه سنی قرار داشته اند؟ پاسخ سوالاتی از این قبیل در مدت زمان مشخص می تواند روند فعالیت را با توجه به جمعیت تغییر دهد.

عناوین مورد بررسی در تحقیقات بازار
به طور معمول تحقیقات بازار برای موارد زیر انجام می شود:
الف- مطالعه بازار– بررسی و شناسایی بازار و ویژگی های بازار مصرف در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
ب-مطالعه محصول– شناسایی نوع محصول مورد نیاز مشتری در این تحقیق بررسی شده و رضایتمندی مشتری از محصول و ایرادات احتمالی محصول ارزیابی می شود.
ج-مطالعه مشتری– مهم ترین بخشی که در تحقیقات بازار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد شناسایی علایق، انگیزه ها، ترجیحات و رفتار مشتریان است که اطلاعات خوبی در اختیار کارفرما قرار می دهد.
د-مطالعه قیمت– تحقیقات بازار نشان می دهد که قیمت مناسب برای محصول چقدر است.

انواع تحقیقات بازار از نظر روش شناسی (متدلوژی)

این تحقیقات می توانند به صورت اولیه و با تحقیقات میدانی جمع آوری شده و یا به صورت ثانویه از تحقیقات کتابخانه ای و بررسی منابع آماری به دست آمده باشند. انواع تحقیقات بازار عبارتند از:
الف- تحقیقات کمی
این تحقیقات با روش هایی قابل اندازه گیری انجام شده اند و از نمونه های آماری به دست آمده است. جمع آوری داده ها در این نوع تحقیق ضروری است.
ب- تحقیقات کیفی
تحقیقات کیفی به دنبال ارزیابی و بررسی داده هاست در نتیجه قابل اندازه گیری با ابزار نیست. این نوع تحقیق به نوع رفتار، نیازها و انگیزه های مشتری می پردازد.

error: Content is protected !!
X