تبلیغات:‌ انواع تبلیغات و مناسبتهای آن در چرخه ی طول عمر محصول

تبلیغات:‌ انواع تبلیغات و مناسبتهای آن در چرخه ی طول عمر محصول
 

 

۱-   تبلیغات آگاهی دهنده ADVERTISING  INFORMATIVE: تبلیغاتی است برای اطلاع رسانی و آگاه ساختن مشتریان و خریداران در مورد محصول جدید یا ترکیبات تازه ، جهت ساختن و ایجاد تقاضای اولیه

      مناسب برای دوره معرفی منحنی کالا

۲-   تبلیغات ترغیب کننده  PERSUASIVE ADVERTISING  : تبلیغاتی است برای ترغیب مشتریان و خریداران در مورد بهترین کیفیت و قیمت کالاها جهت تقاضاهای انتخابی 

      مناسب برای دوره رشد منحنی عمر کالا

۳-   تبلیغات یادآوری کننده  REMINDER  ADVERTISING: تبلیغاتی است برای یادآوری و حفظ مشتریان و خریداران در اندیشیدن  به کالا

      مناسب برای دوره بلوغ و پختگی منحنی عمر کالا

۴-   تبلیغات تطبیقی یا مقایسه ای  COMPARATIVE  ADVERTISING : تبلیغاتی است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم کالا و مارک و نشانی را با یک یا چند مارک و نشان دیگر مورد مقایسه قرار می دهد.

      مناسب برای دوره رشد منحنی عمر کالا

۵-   تبلیغات تحکیم کننده  REINFORCING  ADVERTISING: تبلیغاتی است برای حکیم بهبود روابط با مشتریان کلیدی و همیشگی

      مناسب برای دوره بلوغ و پختگی منحنی عمر کالا . در مرحله اول ایجاد کردن سهم با استراتژی بیان تمایز ، قیمت ، طراحی ، بسته بندی ، کیفیت و در مرحله دوم حفظ سهم باز هرم با استراتژی تمایز . حتما قیمت حتما خدمات خاص

error: Content is protected !!
X