تجاری سازی:‌ تعاریف و مفهوم قرارداد حفظ اطلاعات تجاری محرمانه

تجاری سازی:‌ تعاریف و مفهوم قرارداد حفظ اطلاعات تجاری محرمانه

یک قرارداد حفظ اطاعات محرمانه یا عدم افشا سازی اطلاعات برای یک مخترع یا هر فرد از طرف قرارداد لازم می باشد که نیاز دارد از اطلاعات محرمانه ای حفاظت کند. همزمان با افزایش اهمیت این اطلاعات محرمانه، پیچیدگی نسبی این قرارداد هم افزایش می یابد. این مقاله به ارائه عوامل پایه و اصلی یک قرارداد محرمانه می پردازد. اما توضیح بیشتری در مورد عوامل پیچیده تری که در قرارداد بزرگ تر نیاز می باشد را نمی دهد.

یک کاربرد متداول قرارداد محرمانه این است که به فرد مخترع این  امکان را می دهد تا به مشارکت اطلاعات اختراع خود قبل از دریافت حق ثبت آن بپردازد. چون فرم های تقاضای حق ثبت اختراع باید در عرض یک سال از زمان اولین بار که اختراع علنی می شود پر و تکمیل شود (در امریکا) و قبل از علنی سازی اختراع  ( در اغلب دیگر کشورهای جهان) معمولا لازم است مطمئن شویم که همه بحثهای مربوط به اختراع و خریداران آن تنها بر اساس شرایط قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه انجام شده اند. برای بسیاری از افراد نیاز به قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه زمانی کاهش می یابد که فرم ثبت اختراع پر شده باشد. در دیگر مواقع، این اطلاعات محرمانه به یک اختراع قابل ثبت اصلا مربوط نمی شود. در این شرایط قرارداد محرمانه بودن اطلاعات مانع افشا سازی اطلاعات محرمانه و استفاده افراد غیر مجاز از آن می شود.

انواع قراردادهای محرمانه:

قراردادهای محرمانه دو طرفه: در این نوع قرارداد هر دو طرف امضا کننده قرارداد در انتشار موارد موجود در قرارداد محدود می شوند. این نوع قرارداد در مواردیست که اطلاعات انحصاری امتیاز دهنده در اختیار امتیاز گیرنده قرار می گیرد. ولی امتیاز گیرنده اطلاعات انحصاری خود را افشا نمی کند.

قراردادهای محرمانه یکطرفه: این نوع قرارداد مربوط به مواردیست که هر دو طرف قرارداد اطلاعات انحصاری خود را افشا می کنند.

مواردی که قرارداد عدم افشا معمولا استفاده می شود

 یک اختراع یا یک ایده تجارتی به یک شریک بالقوه یا سرمایه گذار،یاتوزیع کننده ارایه و عرضه می شود.

اطلاعات مالی و یا بازاریابی که به یک خریدارآتی تسلیم می شود.

محصول جدیدی به یک امتیازگیرنده یا خریدار عرضه می شود.

دانش جدیدی از طرف دانشگاه به یک شرکت عرض همی شود.

یک شرکت یا فرد، به شخص دیگرخدماتی را عرضه می کند که آن فرد در حین واگذاری خدمات به اطلاعات

حساسی در موردمحصول یا بازار دسترسی پیدا خواهد شد.

کارمندانی که به اطلاعات محرمانه یا اختصاصی شرکت در طول انجام وظیفه اشان دسترسی پیدا می کنند.

error: Content is protected !!
X