تجاری سازی

تجاری سازی فرایند تبدیل ایده ها و اختراعات به محصولات و یا خدمات قابل عرضه در بازار و در نتیجه ایجاد شغل و تولید ثروت است.
error: Content is protected !!
X