بازاریابی: تعاریف و مفاهیم انجمن بازاریابی آمریکا برای مارکتینگ

بازاریابی: تعاریف و مفاهیم انجمن بازاریابی آمریکا برای مارکتینگ

تعریفی که انجمن بازاریابی آمریکا از مفهوم واژه ی بازاریابی ارائه کرده است، نتیجه سالیان متمادی بحث و بررسی برای رسیدن به تعریفی کوتاه و درعین‌حال جامع و شامل تمامی اشکال بازاریابی است. این مفهوم ضمن اختصار، شامل مفاهیم و موضوعات مهم در بازاریابی مانند توسعه محصول، ارتباطات بازاریابی، قیمت‌گذاری و همچنین جنبه‌های استراتژیک بازاریابی می‌شود

تعریف بازاریابی از نگاه انجمن بازاریابی آمریکا
بازاریابی مجموعه نهادها، فعالیت و فرآیندهایی است که به خلق، ایجاد ارتباطات و تبادل پیشنهادها منجر می‌شود که این مبادلات برای مشتریان، کسب‌وکارها و شریکان و درنهایت در کل جامعه ارزش‌آفرینی ایجاد می‌کند.
error: Content is protected !!