تبلیغات: تاریخچه ی تبلیغات و اقناع در جهان عرب

تبلیغات: تاریخچه ی تبلیغات و اقناع در جهان عرب

 

یکی از روشهای معمل وقابل اعتنا در صنعت تبلیغ اغنا میباشد.در مورد قدمت ودیرینگی ان در جهان عرب گفتنی است که ریشه ان را میتواند در تاریخ زندگی اجتماعی مردم یونان روم باستان مشاهده کرد.

در یونان قدیم برای یاد گیری فن اقناع هر شهروندی با استخدام یک سوفسطائی راهنمایی های لازم را پیرامون نحوه مباحثه را فلاسفه طرفدار نظام های اریتو کراسی والیگارشی بوجود می اوردند

سوفسطائیان گروهی از معلمان سیار بودند که اولین سخنرانی را درباره اقناع کردن ایراد کردند واولین کتب را دراین مورد به رشته تحریر در اوردند ومانند کتابهایی که امروز تحت عنوان
۱)چگونه مطالعه کنیم از جه میدانیم وجود دارند این کتب راهنما که امروزه اغلب به فراموشی سپرده شده است

رومیان اقناع کنندکان حرفهای روم به نام سیسرون بیان شده است

سیسرون که به خاطر دفاع موفق از برخی از اشرار وجانیان روم در دادگاهی شهرت یافته بود سه دستورالعمل را برای اقناع ضروری میدانست

۱)مجذوب کردن(جا انداختن اعتبار مبلغ)

۲)اموختن(عرضه پیام با استدلال درست)

۳)منقلب کردن(مخاطبان را از احساس انباشتن)

 

چارلز لیندبلام :یکی از چهره های برجسته علوم سیاسی امریکا حل رابطه میان فرمانروایان و مردم را از سه راه ممکن میداند           اجبار                  مبادله                                                            اقناع

 

به دیدگاه وی در استان قرن ۲۱ دو روش اولی یعنی حاکمیت بلامنازع حکومت ها در عرصه سیاست واقتصاد به تدریج رنگ باخته ومی بازد .در همین راستا گسترش روزافزون انواع رسانه های همگانی حضور فراگیر انها در عرصه های گوناگون زندگی روش اقناع را بهترین وموثر ترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان .مردم ونیز میان احاد مردم تبدیل کرده است.

 

 

 

تفاوت تبلیغ واقناع

 

 

 

از نظر تعریف تبلیغات نوعی ارتباط است که دران پیام دهنده سعی دارد پاسخی از جانب مخاطب در جهت پیشبرد اهداف معین به دست اورد

 

 

اقناع:

 

 :جنبه دوسویه ومتقابل داردوسعی میکند همه نیاز های پیام دهنده وهم پیام گیرنده را براورده سازدبا این وجود تفاوت تعریف همه ماجرا نیست 

 

 

تبلیغ

 

تبلیغ به معنای انتشار ویا پشبرد یک عقیده خاص است  ودر زبان لاتین به معنای انتشار دادن یا پخش کردن است در سال ۱۶۲۲ میلادی واتیکان مجمع مقدس تبلیغ ایمان در کلیسای کاتولیک را تاسیس کرد در ان زمان هدف از تبلیغات در کلیسای کاتولیک اشاعه ایمان به دنیای جدید ومخالفت با پروتستا یستم بود  به همین دلیل واژه تبلیغات خاصیت خنثی بودن خودرا از دست داددر استفاده های بعدی از این واژه باز معنایی تحقیر امیز بدان اضافه شد وقتی عنوان تبلیغات روی پیامی گذارده می شود پیام منفی ونادرست است لغت هایی که بلافاصله بعنوان هم معنی های تبلیغات شناخته شدند عباتند از دروغ-نیرنگ- دستکاری- اغراق –شستشوی مغزی

 

 

 

 

 

تبلیغ

 

 

تبلیغ:اگاهی دادن واطلاع رسانی است نسبت به یک موضوع خاصدر جهت جذب مخاطب مبنای اگاهی دادن واطلاع رسانی بایستی بر ۲ فاکتور باشد

۱)  سیاست ها وتفکرات سازمان تبلیغ کننده

۲)  هماهنگی وهمخوانی این تفکرات با محیط مخاطبین از نظر پذیرش (محیط فرهنگی واجتماعی)

 

 

اقناع

 

 

 

نقطه اوج مبحث ارتباط اقناع است مصدر ان قناعت است قناعت یعنی بسندگی- سیری –اشباع-به ثمر نشستن وکامل شدن

بطور کلی اقناع هدف اساسی وغایی همه نوع رفتار های ارتباطی است

ارتباط موفق وموئثر انگونه ارتباطی است که نتیجه دلخواه یعنی اقناع را به دنبال داشته باشد در این صورت می توانیم به ان ارتباط متعالی نیز گوییم

 

 

 

بعنوان مثال:

 

 

من پیامی میفرستم ومخاطبین با دریافت این پیام سه واکنش می توانند داشته باشند

۱)رد ونفی                       ۲)بی تفاوتی                    ۳)پذیرش ورضایتمندی

زمانی که رضایت مندی وحالت پذیرش رخ می دهد می توان گفت که گیرنده ومخاطب اقناع شده است

 

 

 

جا یگاه تبلیغات وروانشناسی در چند نکته اصلی تعریف می شود

 

۱)بیان موضوعی که می تواند از طریق رسانه های تبلیغاتی برای مخاطب باشد

۲)بیان موضوعی که می تواند باعث پیوند تفکرات سازمان ومخاطب باشد

۳)بیان موضوعی که می تواند باعث ایجاد انگیزه در مخاطب در راستای پیگیری سازمان تبلیغ کننده قرار گیرد

۴)بیان موضوعی که می تواند باعث ایجاد اعتماد بعد از پایان دوره تبلیغات در ذهن مخاطب گردد

۵)بیان موضوعی که می تواند باعث تکرار اعتماد در ذهن مخاطب از طریق تکرار مراجعه به سازمان تبلیغ کننده خواهد شد

 

 

 

اصل مهم

 

 

 

 

اثراتتبلیغات در هر سازمان ومحیطی با هر پاسخ مثبت ویا منفی توسط سازمان تبلیغ شده مورد ارزیابی واین ارزیابی از مخاطبین می باشد

چارت سازمان با چشم انداز ودیدگاه مدیران ارشد سازمان نسبت به اهداف تعیین شده تبلیغ و تبلیغات  از نظر چارت سازمان یکجا قرار میگیر

 

 

 

 

مهمترین اهداف تبلیغات

 

 

 

 

-پشتیبانی از فروشندگان وتقویت روحیه انان

-بهبود رابطه با واسطه

-معرفی محصولات جدید

-گسترش مصرف واستفاده از محصولات جدید

-مقابله با رقبا وکالا های جانشین

-یاد اوری محصولات شرکت

-برخورد با شایعات منفی

 

 

 

فرایند تصمیم تبلیغ

                                  ۱)محلی

                                  ۲)  تبلیغات از منظر برد جغرافیایی                                        

                                  ۳) ملی وبین المللی

 

 

 

  تبلیغات از منظر نوع رسانه                                             

        ۱)چاپی

        ۲)پخشی(سمعی وبصری)مثل رادیو وتلویزیون

        ۳)محیطی(مثل بیلبردوپلاکارد ها

        ۴)تعاملی مثل انترنت واس ام واس

  

 

 

 

 

تبلیغات از منظر هدف گذاری     

۱)اطلاع رسانی

 ۲)ترغیبی وافناعی

 ۳)یاد اوری

 

 

تبلیغات از منظر اثر بخشی           

 

۱)ایجاد هماهنگی(تبلیغات مسخ کننده)

 ۲)ایجاد هیجان(تهیجی وتحریکی)

 ۳)ایجاد اگاهی(بدون فریبکاری –عوام فریبی)

 

 

تبلیغات از منظر اعتبار ومنبع        

 

۱)سیاه(منبع ارسال خبر مشخص نیست)

  ۲)سفید(منبع ارسال خبر مشخص است)

  ۳)خاکستری(منبع ارسال خبر در هالهای از ابهام است)

 

 

تبلیغات از منظر زمان اثر گذاری   

 

۱)تاکتیکی(کوتاه مدت)

۲ )استراتژیک(بلند مدت)

 

 

 

تبلیغات از منظر پاسخ مخاطب     

 

 

 

 ۱)مستقیم

 ۲)غیر مستقیم

 

 

 

 

تبلغات از منظر چگونگی ارائه پیام     

 

 

 ۱)اشکار ومشهود

  ۲)نهانی ونامشهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات از منظر هزینه                        

 

 

۱)فردی (فرد۰ شرکت یا موئسسه ای هزینه را متقبل می شود

۲)گروهی (مثل اتحادیه ها)

 ۳)دولتی

 

 

 

تبلیغات از منظر موضوع                       

 

۱)خدمات عمومی (غیر تجاری)

۲)سیاسی

۳ )تجاری

 

 

 

 

نتیجه گیری:

 

 

 

علی رغم انکه همه ما در هر لحظه در حال برقراری ارتباط با اطراف خود وافراد دیگر هستیم اما تعداد کمی از این ارتباطات به اقناع ختم می شود به عبارتی بسیاری از افراد توانایی متقاعد سازی دیگران را ندارند این امر شاید در ارتباط فردی فاجعه امیز نباشد اما وقتی به سطح کلان منتقل می شویم وصحبت از یک ملت می کنیم دیگر قابل چشم پوشی نیست رسانه های جمعی در هر کشوری نقش مهمی در شکل دادن وتغییر دادن افکار عمومی ایفاد می کنند واگر از متقاعد سازی در این زمینه بی بهره باشند فاجعه بزرگی رخ خواهد داد در این راستا دانستن تئوریهای متقاعد سازی واشنایی با طرح های تغییر نگرش می تواند کمک بزرگی برای اصحاب رسانه در جهت حرکت درست باشد  مخاطبین مختلف احتیاج به کار گیری رسانه های مختلف –مدل های مختلف وطرح های متفاوت دارند                                                           

error: Content is protected !!