تبلیغات: معرفی انواع تبلیغات و تعاریف آنها

تبلیغات: معرفی انواع تبلیغات و تعاریف آنها

۱-   تبلیغات آگاهی دهنده ADVERTISING  INFORMATIVE: تبلیغاتی است برای اطلاع رسانی و آگاه ساختن مشتریان و خریداران در مورد محصول جدید یا ترکیبات تازه ، جهت ساختن و ایجاد تقاضای اولیه

ü   مناسب برای دوره معرفی منحنی کالا

۲-   تبلیغات ترغیب کننده  PERSUASIVE ADVERTISING  : تبلیغاتی است برای ترغیب مشتریان و خریداران در مورد بهترین کیفیت و قیمت کالاها جهت تقاضاهای انتخابی 

ü   مناسب برای دوره رشد منحنی عمر کالا

۳-   تبلیغات یادآوری کننده  REMINDER  ADVERTISING: تبلیغاتی است برای یادآوری و حفظ مشتریان و خریداران در اندیشیدن  به کالا

ü   مناسب برای دوره بلوغ و پختگی منحنی عمر کالا

۴-   تبلیغات تطبیقی یا مقایسه ای  COMPARATIVE  ADVERTISING : تبلیغاتی است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم کالا و مارک و نشانی را با یک یا چند مارک و نشان دیگر مورد مقایسه قرار می دهد.

ü   مناسب برای دوره رشد منحنی عمر کالا

۵-   تبلیغات تحکیم کننده  REINFORCING  ADVERTISING: تبلیغاتی است برای حکیم بهبود روابط با مشتریان کلیدی و همیشگی

ü   مناسب برای دوره بلوغ و پختگی منحنی عمر کالا . در مرحله اول ایجاد کردن سهم با استراتژی بیان تمایز ، قیمت ، طراحی ، بسته بندی ، کیفیت و در مرحله دوم حفظ سهم باز هرم با استراتژی تمایز . حتما قیمت حتما خدمات خاص

قبل از تدوین بودجه :

۱)      عارضه یابی درجهت شناسائی دلایل کاهش فروش

۲)     اطمینان از اینکه تبلیغات می تواند راهکار باشد

۳)     انتخاب بهترین روش تبلیغات و نوع تبلیغات ( یاد آوری کننده )

۴)     تدوین ( سطح بازار) بودجه تبلیغات

انواع پیامها :

A.    پیامهای منطقی   RATIONAL: پیامهایی هستند که با منافع مخاطب ارتباط داشته و نشان            می دهند که محصول (کالا یا خدمت) منافع ادعا شده را تأمین خواهد کرد

B.    پیامهای احساسی   EMOTIONAL: پیامهایی هستند با تحریک احساس های مثبت (عشق و محبت، افتخار، طنز، امید و لذت و رضایت) و منفی (ترس، خطا، گناه، ندامت) 

C.    پیامهای اخلاقی  MORAL: پیامهایی هستند که در جهت احساس و درک مخاطب از “خوب و مناسب” بودن چیزها ارائه می گردند، مانند پیامهای مربوط به تشویق و ترغیب افراد جهت حمایت از کمک به جنگ زدگان، آسیب دیدگان، محیط زیست و سوادآموزی 

انواع استراتژیهای تبلیغاتی و ترویجی:

۱.     استراتژی فشار PUSH STRATEGY: نوعی استراتژی ترویجی است که از طریق استفاده از نیروی فروش و ترفیع تجاری، کالاها را در داخل و مسیر کانالهای توزیع وارد ساخته و فشار میاورد.

۲.     استراتژی کشش (کشیدن) PULL STRATEGY: نوعی استراتژی ترویجی  است که با صرف هزینه زیاد  و ایجاد انگیزه در خریداران و مصرف کنندگان درصدد است تا تقاضا را در مشتریان ایجاد کند و آنها کالاها را از طریق کانالهای گوناگون توزیع در خواست کنند.

۳.     استراتژی ترکیب فشار و کشش PUSH & PULL: نوعی استراتژی ترویجی است که از هر دو استراتژی بجا و بموقع استفاده می نماید تا بتواند با ایجاد انگیزه در واسطه ها و کانالهای توزیع و نیز خریداران و مصرف کنندگان و مشتریان سهم بازار شرکت را افزایش دهد.

عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها:

دستیابی REACH

        درصد کسانیکه در بازار هدف و زمان معین در معرض آگهی قرار میگیرند.

تعداد FREQUENCY

        تعداد زمانی که یک فرد معمولی در بازار هدف و در زمان معین در معرض آگهی قرار میگیرد.

اثر رسانه MEDIA IMPACT : ارزش کیفی یک آگهی از طریق وسیله یا رسانه ای معین

هزینه COST:         هزینه تبلیغات نسبت به هر هزار نفر یا هزار خانواده ای که آنرا مشاهده میکنند.

روشهای تبلیغاتی:

۱.    روش نفی و اثبات: اثبات و معرفی محصول خود با رد کردن یا نفی محصول رقیب                “قرص آسپیرین مؤثرترین قرص” “ بانک ملت، بانک شما”

۲.روش شرطی:استفاده از چهره ها و شرایطی که   مثبت، شاد، زنده و سالم بوده اما ممکن است آثار محصول این چنین نباشد “مانند استفاده از چهره یک انسان سالم و جوان برای تبلیغ سیگار”

۳.    روش ابداعی : استفاده از شیوه ها، ابزارها و  پدیده های تازه و یا متفاوت و متمایز “مانند اولین تابلوهای خیابانی در ایران “

۴.    روش استدلالی:            روشی است  که دو پیش شرط لازم دارد شامل:         

الف: افزایش سطح دانش عمومی               ب:    حقانیت پیام

۵.    روش شبه استدلال :این روش ترفند خاصی است برای تحریک مردم و به شکلهای زیر صورت میگیرد:

           الف: جو و فضاسازی (ایجاد ابهام، رفع ابهام)

ب:   القاء

ج :  تلقین (مانند اخبار رادیو بی بی سی)

د :  استناد مجازی(مانند مقاله ای با    مرجعهای متعدد با آب و تاب)

ه :  استناد مکرر (دروغی که رسانه های دیگر   گفته اند و باز تکرار شود)        

ده فرمان تبلیغات :

تبلیغات موفق و مؤثر نیازمند رعایت یکسری اصول و قواعدی است که عبارتند از:

۱.      توجه را جلب کنید:      جلب توجه در تبلیغات یک شرط لازم است اما کافی نمی باشد.

 تبلیغ خوب تبلیغی است که بتواند توجه مخاطبین بازار هدف را بسوی خود جلب نماید.

۲.       شفافیت ظاهری:          در تبلیغ باید تصاویر، کلمات و مفاهیم روشن و گویا باشند زیرا در غیراینصورت باعث تشدید موانع ادراکی می گردند.

۳-   تمرکز بر نکات اصلی و مهم:    یک تبلیغ نباید به بیش از یک یا دو ارزش یا “منفعت اصلی” توجه و تمرکز نماید، تبلیغات با اطلاعات زیاد و اضافی در خاطر مخاطب جا نمی افتد.

۴.      قابل درک و معتبر باشد:تبلیغات باید به زبان مشتری و در ذهنیت و تصورات او بگنجد، مردم بسیاری ازنکات پیچیده وفنی را نمیگیرند. تبلیغات و ادعاهای آن باید از دید مشتری منطقی به نظر برسند یعنی قابل اعتبار باشند.

۵.      .احساسات مثبت:تبلبغات باید در مشتری احساسی مثبت نسبت به محصول و شرکت ایجاد نماید در غیر اینصورت مشتری به آن توجه نخواهد کرد.

۶.       وحدت سبک:            سبک تبلیغات باید با نوع محصول و نام و نشان آن انطباق داشته باشد.

۷.      تداوم سبک:   سبک تبلیغات باید در یک دوره طولانی حفظ گردد و از تغییرات شدید سبک تبلیغ و آژانسهای تبلیغاتی خودداری گردد.

۸.       هم خوانی با دنیای مشتری:  در تبلیغات باید به این نکته مهم توجه کنیم که ارتباطات و تبلیغات با گیرنده شروع میشود و نه فرستنده و به همین دلیل تبلیغ مؤثر تبلیغی است که با دنیای مشتری و مخاطب نزدیک باشد. مشتریان در بازارها و محیطهای بین المللی نیازمند پیامهای دلخواه خودشان هستند.

۹.       مزیت متفاوت:تبلیغ باید دارای مزیت رقابتی روشنی باشد بعبارتی تبلیغ باید متمایز بودن محصول را نسبت به سایر رقبا در بازار نشان دهد.

۱۰.          برتری تصاویر و عوامل تجسمی نسبت به کلمات:     در پیامهای پیچیده، تصاویر و عوامل تجسمی، نسبت به کلمات برتری دارند.در مواردیکه مخاطب یا گیرنده بیش از چند ثانیه نمی تواند به تبلیغ توجه کندرعایت این اصل بسیار ضروری است زیرا تصاویر زودتر از کلمات انتقال می یابند.

error: Content is protected !!