صادرات:‌ تعاریف و مفاهیم ابتدایی صادرات

صادرات:‌ تعاریف و مفاهیم ابتدایی صادرات

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در گمرک منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.

برای صدور کالا از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده کالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نماید. اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است شامل: کارت بازرگانی صادرکننده و مجوز صدور (حسب مورد) و صورت عدلبندی همچنین گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران) ونیز گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران) و گواهی استاندارد (حسب مورد) و معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده کالا به گمرک است.

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است.

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و… به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید.

نرخ صادراتینرخ صادراتی نرخی است که توسط سازمان توسعهتجارت ایران برای صادرات کالا تعیین و مبنای تعیین میزان تعهد ارزی صادرات کالا میگردد. صادر کننده کالا موظف است پس از صدور کالا نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای نرخ صادراتی تعیین شده و تعهد ارزی سپرده شده به بانک اقدام و گواهی ارائه ارز تعهدنامه از بانک دریافت نماید. نرخ صادرتی توسط کمیسیون ویژه مستقر در سازمانتوسعهتجارت ایران تحت عنوان ((کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی)) تعیین و به گمرکات ابلاغ می گردد. مبنای تعیین نرخ صادراتی، قیمتهای کالا در بازارهای بینالمللی با در نظر گرفتن عوامل دیگر از قبیل قیمت تمام شده کالا و غیره میباشد.پیمان ارزی (تعهدنامه ارزی)عبارت است از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیماننامۀ ارزی »صورت میگیرد و طبق آن صادرکنندۀ کالا میپذیرد که ارز بهدست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را براساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیینشده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانکهای مجاز بفروشد و «واریزنامۀ پیمان ارزی »دریافت دارد. در پیماننامۀ ارزی اطلاعاتگوناگونی همچون وزن خالص و ناخالص کالا. تعداد بستهها ، مبداء و مقصد حمل ، ارزش ریالی و ارزی کالا و … وجود دارد.تعیین مقررات مربوط به پیمان ارزی و صدور واریزنامه از ابزارهای سیاست ارزی دولت بهشمار میرود و هدف از سپردن این ارداصزرالرتنکًلاومعمنامیپتی و تشویق صادرکنندگان است. در مواردی که بانک مرکزی در برابر فروش بخشی از ارز صادراتی صدور واریزنامه را مجاز میشمارد تا از این راه صدور کالاهای موردنظر را توسعه دهد.توجه:به استناد مادهماده ۳۱قانون مقررات صادرات و وارداتکلیه کالاهاى صادراتى کشور (بهاستثناى نفت خام و فرآوردههاى پایین دستى آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یاپیمان ارزى معاف مىباشند.*انواع تعهدنامههای ارزی:تعهدنامههای ارزی مورد استفاده برای صادرات کالا برحسب نوع و شرایط صادرات به شرح ذیل میباشند:تعهدنامه ارزی صاردات کالا (نوع۱):فرم پیمان ارزی نوع ۳فرمی است با آرم مخصوص بانکو شماره سریال در ۵نسخه رنگی با ذکر شماره ۳تا ۵به ترتیب نسخه اول به رنگ سفید، دوم زرد، سوم آبی، چهارم سبز و پنجم قرمز. صادرکننده میبایستی قسمت الف کلیه نسخ را بطور کامل وخوانا در شعبه بانک مربوطه تکمیل و امضاء نمایند. قسمت ب توسط بانک اخذ کننده تعهدنامه با ذکر نامه گمرک مورد نظر بدون خط خوردگی و لاک گیری تکمیل و ضمن نگهداری نسخه پنجم نزد خود، نسخه اول تا چهارم را جهت ارائه به گمرک در اختیار صادرکننده قرار میدهد. اصلاح نام گمرک پس از حاشیه نویسی در هامش تعهدنامه ارزی با مهر و امضاء شعبه بلامانع است. گمرک مربوطه پس از تکمیل بند ج هر چهار نسخه تعهد ارزی و مهر و امضاء آن، نسخه چهارم را نزد خود نگهداری و نسخه اولو دوم تعهدنامه را به صادرکننده مسترد و نسخهسوم را بانضمام تصویریا نسخهای از اظهارنامه خروجی کالا حداکثر هر ۳۵روز یکبار به بانکاخذ کننده تعهد ارسال خواهد کرد.بندهای (د) و (ه) پس از تسویه تعهد نامه ارزی بصورت قسمتی یا تمام توسط شعبه مربوطه حسب مورد تکمیل خواهد شد.مهلت استفاده از تعهد نامه ارزی جهت ارائه به گمرک و صادرات کالا ۲ماه میباشد. صادرکننده موظف است پس از انجام مراحل گمرکی نسخه اول تعهد نامه ارزی را که توسط گمرک مربوطه تکمیل و تأیید گردیده به بانک اخذ کننده تعهدنامه ارزی مسترد دارد. در صورت عدم استفاده از فرم تعهدنامه ارزی جهت صدور کالا، صادرکننده ملزم به عودت هر چهار نسخه تعهدنامه ارزی به بانک مربوطه بوده و بانک نیز در صورت دریافت کلیه نسخ تعهدنامه ارزی نسبت به ابطال و نگهداری آن در سوابق خود اقدام خواهد نمود. در صورتیکه نسخ تعهدنامه ارزی قبل از صدور کالا طبق اظهار صادرکننده مفقود شده باشد بانک مراتب را سریهرامشجردابلااکرودصیاربهرداصیزراهماندهعتندوبرابتعادقافتهجًاعو تاریخ و سریال تعهدنامه ارزی به گمرک مربوطه و دفتر صادرات گمرک ایران اعلام مینماید. در صورت برگشت تمام یا قسمتی از کالاهای صادره پس از تأییدیه گمرک، پیمان ارزی توسط بانک مربوطه اصلاح میگردد.تعهدنامه ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی (نوع ۲) و تعهدنامه ارزی صادرات کالا در چارچوب خدمات فنی و مهندسی (نوع ۳):صدور خدمات فنی و مهندسی شامل دوبخش (خدماتی قرارداد) و(کالایی قرارداد) میباشد که به ترتیب جهت پیمان سپاری فرمهای نوع ۲و ۱باید تکمیل گردد. فرم نوع ۲تعهد ارزی نیز همانند فرم تعهدنامه صدور کالا (نوع ۳) بند الف توسط صادرکننده و بندهای ب و ج توسط بانک تکمیل میشود. مبلغ تعهدنامه ارزی به استناد تصمیم کمیته ماده (۳۱) آییننامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تعیین میشود. از فرم نوع ۱نیز برای تعهدنامههای ارزی خروج قطعی و موقت کالا و تجهیزات مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده میشود و نحوه تکمیل آن نیز همانند فرم تعهدنامه ارزی صدور کالا (نوع۳) میباشد.مجور صدور کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی صادراتی دیداری (نوع ۴(:برای کالاهایی که بصورت گشایش اعتبار اسنادی دیداری صادر میگردند، صادر کننده موظف است فرم نوع ۴بانک مربوطه را تکمیل نماید این فرم بمنزله مجوز صدور کالا بوده و جهت صدور کالا به گمرک ارائه میگردد.

 
 

مجوز صدور کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی صادراتی مدتدار(نوع ۵(:در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی بصورت مدتدار باشد، صادرکننده ضمن تکمیل فرم نوع ۵، مجوز مربوطه را به گمرک اراءه و کالای خود را صادر میکند.تعهدنامه صادرات کالا از طریق بازارچههای مرزی، مرزنشینان و شرکتهای تعاونی مرزنشینان (نوع ۶):طبق بندیک مصوبه ۳۱۹۸۱مورخ ۳۵/۳۲/۳۳هیأت وزیران صادرکنندگان کالا از بازارچههای مرزی، مرزنشینان و شرکتهای تعاونی مرزنشینان تا سقف مقرر از تودیع تعهدنامه ارزی نزد شبکه بانکی معاف میباشند. در عین حال به منظور پیگیری حقوقی در مواردی که صادرکنندگان مذکور نسبت به واردات کالا و تسویه اظهارنامه خود اقدام نمایند تعهدنامه صادرات کالا (نوع ۶) در ۱نسخه تکمیل و به گمرک یا مسئول بازارچه مرزی حسب مورد ارائه نمایند. در صورت عدم تسویه،گمرک نسخه اول تعهدنامه مربوط را بانضمام تصویر اظهارنامه صادراتی به بانک ملی استان مربوطه ارسالتا نسبت به پیگیری حقوقی اقدام نمایند. در صورتیکه صادرکننده مربوطه بخواهد مهلت مقرر را تمدید نماید میتواند پس از تکمیل فرم درخواست تمدید تعهدنامههای مربوط به صدور کالا از طریق بازارچههای مرزی، مرزنشینان و شرکتتعاونی مرزنشینان و نیز واریز هر دلار یک ریال هر روز تأخیر در ورود کالا به بانک، و ارائه مدارک به گمرک مربوطه، تا مدت ۶ماه نسبت به تمدید مهلت ترخیص کالای وارده اقدام نماید. در صورتیکه صادرکننده بخواهد با ارائه ارز تسویه نماید میتواند از طریق بانک نسبت به تسویه تعهد اقدام نماید. صادرکنندگانی که بخواهند بیش از سقف تعیین شده بازارچهها صادرات نمایند بایستی همانند سایر صادرکنندگان اقدام نمایند.تعهدنامه ارزی خروج موقت کالاهای وارداتی (نوع ۷):جهت خروج موقت کالا و نیز عودت کالای وارداتی که بصورت بدون انتقال ارز و یا با انتقال ارز از گمرک از گمرک ترخیص شده باشد، فرم تعهدنامه (نوع ۳) توسط گمرک از صادرکننده اخذ میگردد. در صورتیکه کالا یا کالای جایگزین ظرف مدت ۶ماه از تاریخ خروج کالا به کشور مرجوع و ترخیص شده، تعهدنامه مربوط ابطال میگردد. خروج موقت ماشین آلاتوتجهیزات در چهار چوب صدور خدمات فنی و مهندسی از این امر مستثنی بوده و طبق مقررات مربوطه تعهدنامه ارزی از صادرکننده اخذ میگردد.مهلت تسویه تعهدنامه ارزی:مهلت تسویه تعهدنامه ارزی برای تعهدات نوع یک، چهار و شش مدت ۱ماه ار تاریخ اظهارنامه خروجی کالا میباشد. مهلت تسویه تعهدنامههای ارزی نوع ۲و ۱بر اساس برنامه زمانبندی شده دریافت وجه و در چهار چوب قرارداد یا اعتبار اسنادی است. مهلت تسویه تعهدنامه ارزی نوع ۵برای کالاهای مصرفی حداکثر ۱۶۸روز و برای کالاهای سرمایهای با تأیید وزارتخانه ذیربط حداکثر ۵سال از تاریخ معامله اسناد و تعهدنامه ارزی که در چهار چوب قراردادهای فاینانس بلندمدت و با پوشش بیمهای صادر میشوند مطابق برنامه زمانبندی شده مندرج در قرارداد خواهد بود و مهلت تسویه تعهد نوع ۳مدت ۶ماه از تاریخ خروج موقت کالا میباشد. در صورت عدم تسویه تعهد ارزی در مهلت مقرر مراتب تخلف از طریق اداره حقوقی بانک مربوطه به مراجع قضایی منعکس میمدعندوبنایندوبهجومصیخشتًانمض.ددرگایفای تعهدات ارزی با کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی ایفاء نشده صادرکنندگان خواهد بود.انواع وثایق:وثایقی را که صادرکننده میتواند جهت اخذ پیمان ارزی به بانک ارائه دهد بدین شرح میباشند:وجه نقدسفتهبا ظهرنویسی و امضاء ضامن معتبروثیقه ملکی معتبرضمانت نامه بانکیضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایرانسپردههای ارزی و ریالیانسداد حسابهای ارزی و ریالیسایر وثایقی که مورد قبول بانک واقع شود.*سقف تعهد صادراتی:یمهدادحیضوتًلایذهکییانثتسادراومزجبکنابهبناگدننکرداصیزراتادهعتفقسشود باتوجه شرایط و سابقه صادرات آنها بدین شرح میباشد:الف مبتدی تا۳سال: حد مجاز برای ارائه تعهد ارزی سیصد هزار دلار و میزان وثیقه معتبر بهازاء هر دلار پانصد ریال.ب سابقه ۳تا ۱سال: حد مجاز پیمان به میزان دو برابر صادرات سال قبل یا دوبرابر متوسط عملکرد سه سال گذشته، میزانوثیقه بهازاء هر دلار سیصد ریال میباشد. ارائه تعهدنامه ارزی مازاد بر حد مجاز توسط بانک بدون سقف و با دریافتوثیقه به ازاء هر دلار پانصد ریال.ج سابقه ۱سال تا ۵سال: سقف پیمان معادل ۱برابر صادرات سال قبل و یا ۱برابر عملکرد سه سال گذشته و میزان وثیقه به ازاء هر دلار یکصد و پنجاه ریال میباشد مازاد بر حد مجاز بودن سقف با دریافت وثیقه بهازاء هر دلار یکصد و پنجاه ریال.د سابقه بیش از ۵سال: حد مجاز پیمان، ۵برابر سال قبل یا ۵برابر متوسط عملکرد سال گذشته بدون اخذ وثیقه و در صورت نیاز به تعهدنامه بدون سقف با دریافت وثیقه بهازاء هر دلار یکصد و پنجاه ریال.حد مجاز اعلام شده بصورت گردان بوده و صادرکننده به هر میزان که تعهدنامه ارزی خود را تسویه نماید میتواند به همان میزان تعهدنامه ارزی جدید اخذ نماید.موارد استثناء بدون سقف و بدون وثیقه:صدور کالا با فروش ارز قبل از صادراتصدور کالا از محل اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

 

واحدهای تولیدی کهدارای پروانه بهرهبرداری بوده یا شرکتهای وابسته که محصولات تولیدی خود را صادر میکنند.صادرکنندگانی که اسامی آنها در دیسکت کامپیوتری بانک مرکزی درج گردیده است و یا تأییدیه سازمانتوسعهتجارت ایران را ارائه نمایند.صادرکنندگان خوشنام که دارای سابقهصادراتی بیش از ۵سال میباشند.صادرکنندگان نمونه بر اساس اعلام سازمان توسعهتجارت ایرانصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیواریز نامهواریزنامه سندی است که صادرکننده پس از تسویه تعهد ارزی خود از بانک دریافت مینماید و میتواند جهت واردات کالا از آن استفاده نماید و یا آنرا در بورس بفروش رساند.انتقال واریزنامه به غیر فقط از طریق بورس امکان پذیر میباشد. در حال حاضر بجای واریزنامه از (گواهی سپرده ارزی) استفاده میشود.گواهی سپرده ارزیدر صورتیکه صادرکننده قبل از انقضای مهلت مقرر، تعهدنامه ارزی را با ارائه ارز به هر میزان و دریافت گواهی ارائه ارز تعهدنامه تسویه نماید و درخواست کتبی خود را به بانک ارائه کند بانک نسبت به صدور گواهی سپرده ارزی به میزان ارز ارائه شده اقدام و به ذینفع ارائه می نماید.صادرکننده میتواند گواهی سپرده ارزی خود را به بانک و یا به بانک و یا بهبورس عرضه و بفروش برساند و یا جهت واردات کالا استفاده نماید. مهلت استفاده از گواهی سپرده ارزی برای فروش یا استفاده از آن جهت واردات کالا (از طریق اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی و ارائه آن به بانک جهت گشایش اعتبار اسنادی)، ۱ماه از تاریخ صدور آن میباشد. در صورتیکه صادرات کالا به روش اعتبار اسنادی باشد چنانچه گواهی سپرده ارزی قبل از انقضای مهلت ۱ماهه تعهد ارزی صادر شود، مهلت استفاده از آن تا ۱ماه پس از انقضای سر رسید و حداکثر ۳۳ماه خواهد بود.جهت عرضه در سازمان بورس و فروش گواهی سپرده ارزی، صادرکننده میبایستی فرم وکالتنامه فروش گواهی سپرده ارزی در بورس را از سازمان بورس اخذ و تکمیل نماید.اعتبار اسنادیاعتبار اسنادی یک نوع روش پرداخت در فرآیند واردات یا صادرات است که بانک خریدار یا فروشنده بنا به تمایل و درخواست آنها مبلغ کالا را از طریق بانک کارگزار خود در خارج کشور در قبال ارائه اسناد به ذینفع پرداخت مینماید. با دخالت بانکها و بکارگیری مکانیسم اعتبارات اسنادی، مشکل اساسی عدم همزمانی مبادله کالابا پول حل گردید. در واقع با بکارگیری این مکانیسم به طرفین داد و ستد که ساکن کشورهای مختلف هستند اطمینان لازم را در خصوص دریافت وجه میدهند. مهمترین انواع اعتبارات اسنادی به شرح ذیل میباشند:*اعتبار اسنادی برگشت پذیر:در این نوع اعتبار اسنادی، متقاضی و یا بانک گشایش کننده هر یک میتوانند بدون اطلاع قبلی به ذینفع، تغییرات و یا اصلاحات مورد نیاز در شرایط اعتبار را ایجاد نمایند و یا اینکه بطور یک جانبه آن را لغو نمایند. این نوع اعتبار اسنادی بیشتر به نفع خریدارمیباشد تا فروشندهو فروشندگان اغلب تمایلی به استفاده از ایننوع اعتبارات راندارند.*اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر:در این گونه اعتبارات هر گونه تغییر و یا اصلاحیه ای بدون اطلاع و رضایت ذینفع ممکن نیست و در واقع تعهد قطعی بانک گشایش کننده مبنی بر پرداخت وجه در صورت رعایت شرایط اعتبار به ذینفع میباشد. این نوع اعتبارات چون تضمین بیشتری را برای فروشندگان دربردارد لذا از سوی آنان بیشتر مورد درخواست میباشد.*اعتبار اسنادیتأیید شده:این نوع اعتبارات دربر گیرنده تعهد و تضمین مستقیم بانک دیگری در خارج کشور جهت پرداخت وجهاعتبار به ذینفع میاییسایسلزلزتتلعهبرابتعاهدنیاشگکنابدهعتهکتساحرطمیماگنهًلاومعمودشاباقتصادی کشور وارد کننده و یا به علت عدم اعتماد به بانک خریدار، مورد قبول واقع نشده و از وارد کننده خواسته میشود تا بانک دیگری را جهت تعهد و تضمین پرداخت تعیین نماید.*اعتبار اسنادی دیداری:در این گونه اعتبار اسنادی بانک ابلاغ کننده بلافاصله پس از رؤیت اسناد، در صورت تطبیق و صحت کامل اسناد با شرایط اعتبار، وجه مربوط را به ذینع پرداخت می کند.*اعتبار اسنادیقابل انتقال:اعتبار استادی است که ذینفع میتواند تمام یا بخشی از آن اعتبار را به بخش دیگری منتقل نماید، بدین صورت که ذینفع اولی از بانک میخواهد تا اعتبار اسنادی مربوطه را در اختیار شخص دیگری قرار دهد. اینگونه اعتبارات فقط برای یکبار قابل انتقال است و ذینفع دوم نمیتواند آن را به دیگری بدهد.*اعتبار اسنادی گردان:اینگونه اعتبارات برای یک بار گشایش میگردد و برای مدت زمان معینی حداقل یک بار متوالی، بدون نیاز به گشایش مجدد اعتبار، تکرار میشود. لذا به آن گردان میگویند. با تکرار اعتبار گشایش شده خریدار میتواند خرید خود را از همان ذینفع تکرار نماید. در این نوع اعتبارات به ذینفع اجازه داده میشود تا با هر بار مراجعه به بانک ابلاغ کننده و تسلیم اسناد تا سقف زمان تعیین شده از اعتبار مذکور استفاده نماید.

 

اعتبارات اسنادی صادراتی همانند اعتبارات اسنادی وارداتی میباشند و در حال حاضر در کشور ما فقط نوع برگشت ناپذیر آن جهت اعتبارات اسنادیصادراتی مجاز میباشد. در صورتیکه وجه اعتبار اسنادیبیش از مبلغ تعهد ارزی باشد صادرکننده الزامی به فروش ارز مازاد به بانک را نداشته و میتواند به عنوان ارزمنشأ خارجی از آن استفاده نماید.در صورتیکه وجه اعتبار اسنادی قبل از انقضای مهلت ۱ماهه تعهدنامه ارزی توسط بانک وصول شود و صادرکننده بخواهد بجای تسویهتعهدنامه ارزی آنرا به مصارف دیگر برساند.، میتواند از ارز مربوطه استفاده نماید. بدیهی است تا ارائه ارز و تسویه قطعی، تعهدنامه ارزی مربوطه تسویه نشده تلقیو تعهدات صادرکننده به بانک همچنان باقی خواهد ماند.اظهارنامه خروجی کالااظهارنامه خروجی کالا فرمی است که توسط گمرک در اختیار صادر کننده کالا قرار میگیرد و میبایستی آنرا مطابق با مشخصات کالا و شرایط صادرات تکمیل نماید. در فرم اظهارنامه خروجی کالا، شرح کالا، مشخصات و مقدار آن، نام و نشانی صادرکننده و ارسال کننده کالا، نام حق العمل کار، شماره ثبت اظهارنامه، گیرنده کالا در مقصد، کشور مبدأ، کشور مقصد، وسیله حمل و نقل، محل بارگیری، مقصد ، وسیله حمل، شرایط معامله و پرداخت کالا و مشخصات عذل بندی و ارزش کالا درج میگردد. پس از تعیین عوارض متعلقه و پرداخت آن به صندوق گمرک و نیز بازبینی کالا توسط ارزیاب، در صورت تشخیص صحتمندرجات اظهارنامه و مشخصات کالا و نداشتن نقص، فرم مربوطه امضاء و جهت طی مراحل بعدی اخذ مجوز خروج کالا تحویل صادرکننده میگردد.گواهی استانداردبه منظورنظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب، اخذ گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای فهرستی از کالاها، الزامی شده اشت. لذا صادرکننده میبایستی گواهی استاندارد مورد نیاز گمرک را از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اخذ و به گمرک تحویل نماید. بدیهی است گمرک در صورت لزوم میتواند از کالای صادرکننده نمونه برداریو پس از لاک و مهر کردن نمونه آنرا جهت اخذ گواهی استاندارد و تأیید کیفیت بهصادرکننده تحویل نماید.گواهی مبدأسندی است که دلالت بر کشور سازنده کالا مینماید و توسط اتاق بازرگانی کشورها صادر میگردد. در کشور ما نیز گواهی مبدأ توسط اتاق بازرگانیصنایع و معادن ایران صادر میگردد.فاکتور تجاری کالاعبارتست از سندی که توسط فروشنده صادر میگردد و کلیه شرایط فروش کالا اعم از مشخصات دقیق کالا، قیمت واحد، ارزش کل، وزن خالص و ناخالص، مبدأ ساخت، مبدأ حمل، وسیله حمل، زمان تحویل، شرایط پرداخت و غیره در آن درج میگردد.گواهی بهداشتگواهی بهداشت عبارتست از سندی که فروشنده یا ارسال کننده کالا بایستی بر طبق درعواست خریدار از مقامات و سازمانهای بهداشتی کشور تولید کننده (مبدأ حمل) اخذ و ضمیمه اسناد دیگر برای خریدار ارسال نماید. در صورتیکه خریدار چنین مدرکی درخواست نکند، تهیه آن برای فروشنده الزامی نیست.صورت عدلبندی (پکینگ لیست)عبارتست از سندی که دلالت میکند به شرح دقیق نوع بستهبندی، تعداد بستهها، وزن هر بسته، وزن کل (خالص و ناخالص) تعداد پالت و یا کانتینر (بنا به شرایط قرارداد یا پروفرما.)مجوزهای صدورمجوزهایی است که صادرکننده میبایستی بنا به مقررات صادرات (مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات) و بخشنامههای مربوطه از وزارتخانههناخترازوًلاومعم.دیامنرداصارشیلااکدناوتباتذخاطبریذیاهنامزاسواهها، موافقتنامههای کلی صدور کالا را از طریق اداره بازرگانی به اطلاع عموم میرسانند.بیمهنامهسندی است که توسط شرکت بیمه کننده کالا صادر میگردد و کالا را از مبدأ تا مقصد به مدت معینی در قبال دریافت حق بیمه از صاحب کالا درمقابل خطرات احتمالی بیمه مینماید.بارنامهبارنامه عبارتست از سند حمل کالا که بعنوان سند مالکیت کالا نیز محسوب میگردد و قابل ظهرنویسی میباشد و به عبارت دیگر با ظهرنویسی بارنامه مالکیت کالا منتقل میگردد.

 

گواهی ارائه ارز تعهدنامهصادر کننذه پس از انجام صادرات کالا و دریافت وجه بایستی نسبت به تودیع پیمان اقدام و گواهی ارائه ارز از بانک دزیافت نماید. اخذ گواهی ارائه ارز به هر میزان (قسمتی یا تمام) تعهدنامه ارزی ممکن میباشد.صادرکننده همچنین میتواند قبل از اینکه کالای خود را صادر نموده و وجه آنرا دریافت کند، پس از اخذ تعهد ارزی، نسبت به ارائه ارز قبل از صادرات اقدام و گواهی سپرده ارزی دریافت نماید.ارز مازاد حاصل از صادراتارز مازاد حاصل از صادرات ارزی است که صادرکننده پس از کسر ارز تعهد داده شده به بانک از مبلغ فروش کالای خود بدست میآورد و بعنوان ارزمنشأ خارجی محسوب میشود. صادرکننده میتواند آنرا به بانک بفروشد و یا جهت مصارف دیگر از آن استفاده نماید.صدور خدماتصدور هر نوع خدماتی از جمله بیمه، بانکداری، حمل و نقل، نیروی کار، توریسم، اجراء پروژههای فنی / … بعنوان صدور خدمات محسوب میگردد.اهمیت صادرات خدمات در جهان امروز به مرحلهای رسیده است که سازمان جهانی تجارت موافقتنامه جداگانهای تحت عنوان (قرارداد عمومی تجارت خدمات) برای ضابطهمند کردن تجارت خدمات و رفع مشکل تدوین نموده است.صدور خدمات فنی و مهندسیصدور هر نوع خدمات فنی و مهندسی از قبیل راهسازی، پلسازی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، اجرای پروژههای ساختمانی، راهاندازی تأسیسات تولید انرژی، طراحی و اجرای پروژههای راهاندازی نصب ماشینآلات و ساخت کارخانجات مختلف، طراحی سازههای دریایی، ایجاد پالایشگاه، شبکههای مخابراتی،طراحی و مهندسی فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی و ساخت مخازن بعنوان صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب میگردد. در این ارتباط شورایی تحت عنوان (شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی) وجود دارد.پروانه صادراتیصادرکننده زمانی که کالای خود را در گمرک اظهار مینماید و تمام تشریفات گمرکی را انجام داده و پشت اظهارنامه صادراتی را به امضاء نهایی گمرک میرساند، برگه مشابهی به نام (پروانه صادراتی) توسط گمرک صادر و در قبال اخذ اظهارنامه گمرکی به صادرکننده تحویل میگردد که به آن پروانه سبز گمرکی هم گفته میشود.شرایط عمومی صادرکنندهالفدارا بودن کد اقتصادیبدارا بودن کارت بازرگانی معتبر یا مجوز صدور کالا از وزارت بازرگانیجنداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته نزد شبکه بانکی کشورتبصره: به استناد ماده ۱قانون مقررات واردات و صادرات، شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی از داشتن کارت بازگانی معاف میباشنداسناد مورد نیاز برای صادرات قطعی۳اظهارنامه صادراتی تنظیم شده۲کارت بازرگانی۱صورت عدلبندی (در صورت لزوم)۴مجوز صدور (در صورت لزوم)۵مجوزهای قانونی(در صورت لزوم)۶ارائهوکالتنامه(در صورتیکه اظهارکننده کارمند شرکت محسوب شود ضمن داشتن وکالتنامه ارائه معرفی نامه هم ضروری است

 

error: Content is protected !!