مدیریت‌: ۱۳ اصل دگرگونی بر اساس نظریه ی دکتر دمینگ

مدیریت‌: ۱۳ اصل دگرگونی بر اساس نظریه ی دکتر دمینگ

 

اصول دگرگونی در مدیریت غربی بر اساس نظریه دکتر دمینگ

۱- ایجاد یک عزم و اراده مستمر برای بهبود تولید و خدمات

۲- بکارگیری فلسفه جدید

۳- خوداری از بازرسی های زیاد

۴- باید به روش رایج در خرید که تنها قیمت ملاک انتخاب و خرید است خاتمه داد

۵- بهبود دائمی و همیشگی سیستم تولید و خدمات

۶- ترس را از سازمان خود بیرون کنید

۷- موانع موجود بین کارکنان را از بین ببیرید

۸- از شعار دادن , موعظه کردن , و هدف گذاری برای کارکنان بپرهیزید

۹- سهمیه بندی عددی را در بین کارکنان حذف کنید , اهداف کمی را برای مدیران حذف کنید

۱۰- سدها و موانعی را که باعث از بین بردن غرور و افتخار کار افراد میشود از میان بردارید

۱۱- همه را تشویق و ترغیب کنید که نسبت به بالا بردن فرهنگ و معلومات خود تلاش کنند ./

۱۲- دائما در حال خود بهسازی باشید ./

۱۳- برای دگرگونی اقدام کنید

error: Content is protected !!