کارآفرینی: تعاریف و مفهوم کارآفرینی

کارآفرینی: تعاریف و مفهوم کارآفرینی

در دنیای امروز، تضمین بقای سازمان ها در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی آن ها است؛ به طوری که پیشرفت جامعه زمانی میسر خواهد بود که افرادی که با خطر پذیری اقدام به نوآوری کرده تا از این طریق، روش ها و راه های جدید بتوانند جایگزین راهکارهای ناکارآمد گذشته شوند. بطور کلی دیدگاه های مختلف در خصوص مفهوم کارآفرینی را می توان در یکی از سه گروه زیر طبقه بندی کرد:

دیدگاه خصوصیات شخصی

فرهنگ لغت آکسفورد کارآفرین را فردی تعریف می کند که یک کسب و کار جدید راه اندازی می کند. خصوصا پیمانکاری که به عنوان یک واسطه بین کار و سرمایه برای تولید عمل می کند، کارآفرین است. به نظر شومپیتر کارآفرینان، رهبران و نقش آفرینان اصلی در فرآیند تخریب خلاق هستند. هیسریچ نوآوری مدیران میانی را مورد توجه قرار داده و به عنوان کارآفرین سازمانی آن را چنین تعریف می کند: کسی که نه بنیان گذار و نه مالک یک سازمان است؛ بلکه شخصی است در استخدام سازمان که ریسک پذیر است و با استفاده از منابع مالک سازمان و تسهیلات او، اقدام به نوآوری می کند.

دیدگاه فرآیندی

از نظر این دیدگاه، کارآفرینی فرآیند سودآوری از ترکیبات جدید، منحصر به فرد و ارزشمند منابع در یک محیط نامطمئن است و به تنهایی نمی تواند در شخص متجلی شود، بلکه مستلزم فرصت ها و تقاضاهای محیطی است. به عبارت دیگر کارآفرینی فرآیند ارزش آفرینی از طریق تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع، به منظور استفاده از فرصت ها است. از جمله حامیان این دیدگاه هیسریچ است. به نظر وی کارآفرینی عبارت است از: فرآیند خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی همراه با مخاطره مالی، روانی و اجتماعی و نیز دریافت پاداش های مالی و رضایت شخصی از نتایج آن.

دیدگاه فعالیت ها

از نظر این دیدگاه، کارآفرینان فرصت های سودآور را درک می کنند و فعالیت هایی را برای رفع نیازهای ارضا نشده ابداع با آنچه در حال انجام شدن است، به طور موثرتری انجام می دهند و در واقع کارآفرینی فعالیتی هدفمند جهت تحقق نوآوری، حفظ و توسعه یک کسب و کار جدید محسوب می شود. یکی از طرفداران این دیدگاه، پالمر است وی ریسک پذیری، نوآوری و تصمیم گیری هوشمندانه و خلاقانه را به عنوان ویژگی های تمایز بین کارآفرینان و غیر کارآفرینان معرفی کرده است. و عواملی نظیر بازار و محصولات جدید، نوآوری تکنولوژیک، ریسک پذیری و ابتکار عمل داشتن را به عنوان معیارهای سنجش گرایش به کارآفرینی سازمان می داند.

error: Content is protected !!